Disputas: Merete Synnøve Vevelstad - Toksikologi

Disputas: Merete Synnøve Vevelstad - Toksikologi

Cand.med. Merete Synnøve Vevelstad ved Institutt for klinisk medisin UiO og Avdeling for rettsmedisinske fag Ullevål sykehus vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics.

Prøveforelesning: 25. sept. 2018 kl 10:15, Auditoriet 1.etg Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Disputas: 25. sept. 2018 kl 12:15, Auditoriet 1.etg Kreftsenteret, Ullevål sykehus, Kirkeveien 166

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Robert Kronstrand, Institutionen för Medicin och hälsa, Medisinska fakulteten, Linköpings universitet, Sverige. 

2. opponent: Førsteamanuensis Joachim Frost, Institutt for klinisk molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hege Thoresen, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. 

Hovedveileder

Overlege dr.med. Marianne Arnestad, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus

Para-methoxymethamphetamine (PMMA): A study of risk factors for fatal intoxication with emphasis on metabolite pattern and CYP genetics.

PMMA (para-metoksymetamfetamin) er av ukjent årsak mer giftig enn MDMA (ecstasy). I sin avhandling har Vevelstad og medarbeidere studert risikofaktorer for dødelig PMMA-forgiftning, med hovedvekt på genetisk variasjon i CYP enzymer, PMMA metabolittmønster og dannelse av aktive metabolitter. Blodprøver fra døde og levende PMMA-misbrukere ble analysert med henblikk på CYP genotype, PMMA og relevante metabolitter, og tilgjengelig saksinformasjon ble sammenlignet. Videre ble det utført in-vitro-studier i humane levermikrosomer (HLM) av metabolittmønster for PMMA og MDMA, og betydning av CYP2D6 genotype. 

I 2010-2012 ble det registrert 27 PMMA-dødsfall i Norge, og en rekke misbrukstilfeller hos levende. Enzymet CYP2D6 var viktig for dannelsen av de fleste metabolitter, men man fant ingen sammenheng mellom dødelig utfall og genotype hverken for enzymet CYP2D6, 2C9, 2C19 eller 3A5. Det ble vist at PMMA delvis metaboliseres til det reaktive katekolaminet dihydroksymetamfetamin i HLM, men i lavere mengde enn hva som dannes fra MDMA. 

De viktigste risikofaktorene for dødelig utfall var høy/gjentatt dosering av PMMA, samtidig bruk av (met)amfetamin eller heroin, søvn uten tilsyn av andre, og at brukerne var uvitende om inntak av PMMA da det selges som «amfetamin» eller «ecstasy».

Observerte forgiftningstegn var svært forhøyet kroppstemperatur, pustevansker, bevisstløshet, skjelving, kramper og hjertestans. Symptomene kan tilskrives den ekstreme økning av de naturlige signalstoffene serotonin og noradrenalin i hjernen, som utløses av høye doser PMMA. Kun én de avdøde var i live da helsepersonell ankom.

Budskapet fra studien er at stimulerende rusmidler kan inneholde PMMA, et lite rusgivende og giftig motedop som raskt gir dødelig forgiftning ved overdosering. Ved mistanke om forgiftning kreves det rask sykehusbehandling for overlevelse.