Politiet som er som regel oppdragsgiver for de rettsmedisinske fagområdene.


Den rettsmedisinske kommisjon er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Kommisjonens primære oppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.


De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene (inkludert Oslo byfogdembete). Domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker og avgjør konkrete saker som blir brakt inn til retten, men tar aldri selv initiativ til å reise en sak.


Kripos – den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Kripos, den gang Kriminalpolitisentralen, ble etablert i 1959. Kripos fikk påtalemyndighet i 2005, har i dag ca. 550 ansatte og er underlagt Politidirektoratet.


Riksadvokaten. Påtalemyndigheten i Norge har tre nivåer: Riksadvokaten, Statsadvokatene, Påtalemyndigheten i politiet.

De to førstnevnte nivåene utgjør Den høyere påtalemyndighet. Det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling – i politiet så vel som i Den høyere påtalemyndighet – ligger til riksadvokaten


 

Politidirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er det øverste ledelsesnivået i politiet.


Justis- og beredskapsdepartementet

www.regjeringen.no/no/dep/jd/id463/

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.


Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon. Stiftelsen kan også bidra til forskning og utvikling innenfor stiftelsens formål


Statens barnehus

www.statensbarnehus.no

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte. Klikk deg inn på ditt lokale Statens Barnehus for mer informasjon.


POLITIHØgSKOLEN

https://www.phs.no/                 

Politihøyskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøyskolen hører inn under Politidirektoratet og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten, samt etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten. Politihøyskolen driver også forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor sine fagområder. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.