Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

Når barn under fire år dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak, skal helsetjenesten tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Ved slike dødsfall gjennomføres nesten alltid en rettsmedisinsk obduksjon, men det er ikke alltid at obduksjonen avdekker en klar dødsårsak. For å kunne komme frem til en så sikker dødsårsak som mulig, er det viktig at obduksjonsfunnene sammenholdes med opplysninger om barnet før det døde og funnene på dødsstedet. Hovedformålet med dødsstedsundersøkelsen er derfor å komme frem til en så sikker dødsårsak som mulig. Ofte foreligger det en såkalt krybbedød. Den informasjon som fremkommer under dødsstedsundersøkelser kan forhåpentligvis i fremtiden også bidra til å forebygge krybbedødsfall.

stuffed-bear-teddy-child-girl-1019471.jpg

Dødsstedsundersøkelsen er frivillig.

 Det er sykehuset der barnet blir mottatt som vil orientere foreldrene eller omsorgspersonene om tilbudet. Det er ønskelig at dødsstedsundersøkelsen finner sted så snart som mulig etter obduksjonen, helst innen 48 timer etter at barnet døde.

 

Dødsstedsundersøkelsen er frivillig. Det er sykehuset der barnet blir mottatt som vil orientere foreldrene eller omsorgspersonene om tilbudet. Det er ønskelig at dødsstedsundersøkelsen finner sted så snart som mulig etter obduksjonen, helst innen 48 timer etter at barnet døde. Teamet som reiser ut til dødsstedet består vanligvis av to personer, hvorav den ene er legen som utførte obduksjonen. Legen vil orientere foreldre/omsorgspersoner om obduksjonen og hvilke funn som ble gjort og de har selvfølgelig mulighet til å stille spørsmål. Samtalen med foreldrene varer vanligvis en times tid og avsluttes som regel med at mor eller far viser hvordan barnet ble funnet. Selv om formålet med en dødsstedsundersøkelse ikke er å yte helsehjelp til foreldrene, opplever mange foreldre dødsstedsundersøkelsen som nyttig og viktig for å bearbeide sorgen.

Etter undersøkelsen vil det som regel bli holdt et møte mellom de som foretok undersøkelsen og helsepersonell på sykehuset for å sammenholde funnene, og trekke den endelige konklusjonen om dødsårsaken. Denne informasjonen skal også formidles i en oppfølgingssamtale med foreldrene.

Uavhengig av helsetjenestens tilbud om dødsstedsundersøkelse, skal politiet innlede etterforskning i alle saker der barn dør plutselig og uventet. Dette skal gjøres selv om det ikke foreligger mistanke om noe straffbart, jf. straffeprosessloven § 224, 4. ledd. Dersom det avdekkes mistanke om straffbart forhold etter at dødsstedsundersøkelsen er påbegynt, skal undersøkelsen i regi av helsetjenesten avbrytes. Den videre oppfølgingen skal da skje i regi av politiet.

Tilbudet om dødsstedsundersøkelser blir evaluert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Evalueringen gjøres for å sikre at ordningen fungerer tilfredsstillende, slik at framgangsmåten kan forbedres dersom noe oppleves som negativt eller støtende.