Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)

er et norsk statlig organ som har som hovedoppgave å kontrollere de rettsmedisinske sakkyndiges utførelse av sine verv i straffesaker. De sakkyndige skal sende kommisjonen kopi av alle rettsmedisinske erklæringer i strafferettslige spørsmål. Kommisjonen gjennomgår disse erklæringene og gir uttalelse dersom noe vesentlig er å bemerke. Den rettsmedisinske kommisjon kan eventuelt avkreve nye erklæringer.

Kommisjonen skal også, dersom det anmodes om det, gi retten, påtalemyndighet, forsvarer og sakkyndige, råd og opplysninger om rettsmedisinske spørsmål under strafferettslige undersøkelser. I tillegg skal kommisjonen overfor Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet bidra til utredninger i spørsmål av rettsmedisinsk art.

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper:

  • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

  • Gruppe for toksikologi

  • Gruppe for genetikk

  • Gruppe for psykiatri
     

Kommisjonens virksomhet er regulert av bestemmelsene i straffeprosessloven §§ 146 og 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 13. februar 2018 (FOR-2018-02-13-240).

 

(Kilde: http://www.sivilrett.no/den-rettsmedisinske-kommisjon.304199.no.html)

 

kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs)

Den rettsmedisinske kommisjon arrangerer årlige kurs i strafferett og straffeprosess, kjent som B-kurs, for alle som påtar seg oppdrag som rettsmedisinske sakkyndige. Kurset søkes årlig godkjent som videre- og etterutdanningskurs hos Den norske legeforening samt som fritt spesialkurs og vedlikeholds aktivitet hos Norsk psykologforening.