Rettsmedisin er en fellesbetegnelse på flere ulike fagfelt hvor medisinsk og biologisk kunnskap anvendes i rettslig sammenheng.

 
 

RETTSGENETIKK

I rettsgenetikken benyttes ulike biokjemiske og genetiske analysemetoder i undersøkelser av biologiske spor. Den mest sentrale er DNA-analyse hvor man fremstiller en DNA-profil fra det genetiske materialet i sporet DNA-profilen for sporet kan deretter sammenlignes med DNA-profilen fra mistenkte gjerningspersoner eller søkes opp mot profilene til personer registrert i DNA-registeret.

Klinisk Rettsmedisin

I klinisk rettsmedisin utføres undersøkelse av levende personer hvor det foreligger mistanke om at vedkommende har vært utsatt for en straffbar handling. Ofte undersøkes også mistenkte gjerningspersoner. Som regel er en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse begjært av politi eller domstol.

Rettspatologi

En rettsmedisinsk obduksjon utføres etter anmodning fra politi eller domstol, oftest på grunn av mistanke om at dødsfallet kan skyldes en straffbar handling eller de tilfellene at en person er funnet død uten at det foreligger en klar dødsårsak blir det gjerne gjennomført en rettsmedisinsk obduksjon.  En hovedhensikt med obduksjonen er å fastslå dødsårsak.

REttstoksikologi

I rettstoksikologien benyttes kunnskaper og metoder fra toksikologi. Som oftest undersøkes forekomst av legemidler og rusmidler i prøver tatt ved mistanke om ruspåvirkning i veitrafikksaker. Ofte undersøkes også prøver fra mistenkte gjerningspersoner og fra døde personer hvor det er mistanke om at dødsfallet kan skyldes forgiftning.

Rettspsykiatri

Rettspsykiatri består av strafferettspsykiatri og sivilrettslig psykiatri og er psykiatri i rettspleiens tjeneste. Psykologspesialister og psykiatere brukes bl.a. som sakkyndige i strafferetten for å avdekke om en person som er mistenkt for en straffbar handling var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet da han/ hun utførte den straffbare handlingen, og i slike tilfeller ikke kan straffes.

RettSodontologi

Rettsodontologiske undersøkelser utføres av tannleger, hovedsakelig i forbindelse med identifisering av døde personer hvor identiteten er usikker.