Rettstoksikologi

Rettstoksikologi er et eget fag hvor man i all hovedsak arbeider med lovmessig forankrede prøver. Kravene som stilles til rettstoksikologiske analyser når det gjelder analysemetodikk, bevissikringskjede, oppbevaring etc., gjør at det vanligvis ikke er mulig å gjennomføre rettstoksikologiske analyser i de aller fleste sykehuslaboratorier.

clinic-doctor-health-hospital.jpg

De rettstoksikologiske virksomheters hovedoppgave er gjennom analyse av biologisk materiale med tilhørende fortolkning av prøvesvar, å sørge for at domstoler og politi får et best mulig grunnlag når de skal vurdere betydningen av bruk av legemidler, rusmidler og andre giftstoffer i sin saksbehandling. De fleste prøvene kommer fra levende personer hvor politiet mistenker at prøvegiver har begått en straffbar handling som for eksempel bilkjøring i påvirket tilstand, vinningskriminalitet, utøvelse av vold og overgrep samt i sjeldne tilfeller også drap. I noen tilfeller er det også av betydning å fastslå ruspåvirkning hos offer for kriminelle handlinger, for eksempel i seksuelle overgrepssaker.

I tillegg utføres det rettstoksikologiske analyser i forbindelse med rettslig obduksjon i ca. 2000 dødsfall hvert år på landsbasis. Dette er dødsfall som politiet klassifiseres som unaturlige dødsfall Ved unaturlige dødsfall er det av vesentlig betydning å få fastslått en dødsårsak, og få avklart om det kan ligge en kriminell handling bak dødsfallet. I mange av disse sakene bidrar de rettstoksikologiske analysene til en avklaring av dødsårsaken. Dette gjelder spesielt forgiftningsdødsfall som følge av inntak av narkotiske stoffer og/eller alkohol.

I mange tilfeller har domstol og politi behov for en utvidet fortolkning av prøvesvarene. I slike tilfeller får den rettstoksikologiske sakkyndige oversendt et mandat. I mandatet beskriver domstol og politi hvilke forhold som ønskes belyst. Under utarbeidelsen av rapporten foretar den sakkyndige en gjennomgang av prøvegiverens legemiddel- og rusmiddelbruk og vurderer prøvesvarene opp mot de påklagede handlinger. Arbeidet forutsetter også en gjennomgang av relevant vitenskapelig litteratur innenfor det aktuelle området. Dette kan være tidkrevende selv om det i mange tilfeller finnes en begrenset mengde relevante publikasjoner.

Siden det er av avgjørende betydning å kunne påvise alle substanser som kan ha relevans for en sak, må rettstoksikologiske virksomheter ha et svært omfattende analyserepertoar. I de senere år har man opplevd flere eksempler hvor man har klart å nyttiggjøre seg denne kompetansen på mer utradisjonelle områder. Dette gjelder for eksempel påvisning av nye psykoaktive substanser (NPS). NPS er en fellesbetegnelse på nye illegale rusmidler. I Norge har vi hatt flere dødsfall som følge av inntak av NPS. Dødsfallene er i hovedsak knyttet til bruk av para-metoksymetamfetamin, men andre substanser som fentanylanaloger har også vært involvert. Med sitt store analyserepertoar har de rettstoksikologiske virksomhetene i løpet av relativt kort tid kunnet fastslå hvilke(n) forbindelse(r) som har vært involvert, og via etablerte informasjonskanaler nådd ut til potensielle brukere med advarsler.

 

RELEVANT LITTERATUR

nye psykoaktive stoffer.png

Nye psykoaktive stoffer markerer et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie. Denne boka vil gi en oppdatert og grundig beskrivelse av dette nye fenomenet.

Kjemisk innovasjon, økt digitalisering og et effektivt postsystem har akselerert en utvikling der helt nye stoffer stadig dukker opp på arenaen. Bare siden 2010 er 111 nye psykoaktive stoffer registrert for første gang i Norge. Med internett som plattform for kjøp og salg og for utveksling av brukerinformasjon, eksisterer markedet for nye psykoaktive stoffer i en virtuell verden drevet fremover av globaliserte produksjonsmuligheter.


 
bok1.jpg

Cannabis (hasj og marihuana) er både velkjent og ukjent på samme tid. Mye har imidlertid forandret seg: mengden av virkestoffer i hasj og marihuana er endret, det har kommet nye cannabislignende produkter, hjemmedyrking er blitt mer utbredt og ny viten om skader er framkommet.