NRF
 

Hvem er vi?

 

jthh-rettsmed-216.jpg
 

Om NRF

Norsk Rettsmedisinsk Forening ble stiftet i 1993 og samler medlemmer fra de ulike rettsmedisinske disipliner og tilgrensende fagfelt som pediatri, gynekologi og radiologi.  Jurister og personer med bakgrunn fra politi, spesielt kriminalteknikk, er også medlemmer av foreningen.

Foreningen har som formål å fremme faget rettsmedisin, blant annet gjennom å stimulere til samarbeid om utdanning og forskning. Foreningen arrangerer seminarer/kurs hvor det legges vekt på aktuelle temaer som har felles interesse.

Generalforsamling avholdes årlig. For tiden består styret av 10 personer med bakgrunn fra ulike rettsmedisinske disipliner og med god geografisk spredning. Leder, nestleder, sekretær og kasserer inngår i en arbeidsutvalg som har ansvar for den daglige virksomheten.

  • Leder: Lars Uhlin-Hansen, Professor i rettsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og overlege i patologi ved UNN Tromsø

  • Nestleder: Bjørn Østberg, Spesialist i psykiatri, selvstendig praksis, Oslo

  • Sekretær: Linda Ferrante, Forsker i rettsgenetikk, Oslo universitetssykehus

  • Kasserer: Thomas Berg, Førsteamanuensis i rettsgenetikk, UiT Norges arktiske universitet

 
jthh-rettsmed-224.jpg

Lars Uhlin Hansen

(Foto: Jon Terje Hellgren Hansen)

nytt bilde av bjørn.jpg

Bjørn ØStberg

IMG_9863.jpg

LINDA Ferrante

IMG_5879.jpg

Thomas Berg

 

Resten av styret består av:

  • Peer Lilleng, Professor i rettsmedisin, Gades laboratorium for patologi

  • Thomas Andresen, Kriminaltekniker, Trondheim 

  • Vivian Moe Dalaker, Overlege ved Overgrepsmottaket, Oslo legevakt, Stipendiat ved Institutt for helse og samfunn, UiO

  • Kristen Rasmussen, Professor, Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, St.Olavs hospital

  • Trond Aamo, Avdelingssjef, Avdeling for klinisk faramkologi, St. Olavs Hospital HF

  • Elin Drivenes, Overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge

 
stok bilde.jpg

Trond aamo

Elin.jpg

Elin Drivenes

Thomas Andersen.jpg

Thomas Andresen

bilde2.jpg

Kirsten Rasmussen

Vivian Dalaker.jpg

VIVIAN Moe DALAKER

Per%2BLilleng.jpg

PEeR Lilleng

 

NRF Norsk Rettsmedisinsk Forening

Vedtekter for Norsk Rettsmedisinsk Forening

(Vedtatt på stiftelsesmøtet 7. mai 1993 - revidert 2019)

Definisjon

§1: Med rettsmedisin menes i disse vedtektene vitenskaper og yrker som representeres av følgende spesialområder:

Kriminalteknikk, klinisk rettsmedisin, rettsantropologi, rettsgenetikk, rettsodontologi, rettspatologi, rettspsykiatri, rettstoksikologi og andre faglig relaterte grupper.

Navn

§2: Foreningens navn er Norsk Rettsmedisinsk Forening.

Formål

§3: Foreningen skal virke for å

a) Fremme rettsmedisin (forensic science) i Norge

b) være et forum for aktuelle temaer av felles interesse

c) stimulere til samarbeid om utdanning og forskning

d) arbeide for økt kommunikasjon og samarbeid i Norge, Norden og internasjonalt

Medlemskap

§4: Som medlemmer kan opptas alle som alle som i sitt yrke helt eller delvis utøver de vitenskaper og spesialområder som nevnt i §1.

Søknad om medlemskap sendes styret.

Forslag om æresmedlemskap fremmes til styret. Styret utnevner æresmedlemmer. Utnevnelsen legges frem til orientering på det påfølgende årsmøtet.

Generalforsamling og styre

§5: Generalforsamling holdes hvert år, vanligvis i forbindelse med et faglig møte.

Innkalling skal skje med minst 4 ukers varsel, og styret plikter å gjøre medlemmene kjent med alle viktige saker som skal behandles på generalforsamlingen. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

§6: Generalforsamlingen skal behandle årsmelding, revidert regnskap og foreta valg.

§7: Styrerepresentanter velges for to år, dog slik at omtrent halvparten er på valg hvert år. Generalforsamlingen velger valgkomité og revisor for ett år.

§8: I tillegg til faglig møte i forbindelse med generalforsamling, bør det avholdes et faglig møte per år.

Kontingent

§9: Medlemskontingenten skal fastsettes av generalforsamlingen. Pensjonister betaler halv kontingent.

Utfyllende bestemmelser

§10: Forslag om endring i vedtektene må være innsendt styret minst 3 måneder før generalforsamling og kunngjøres for medlemmene med frister som angitt i §5.

§11: Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall oppløse foreningen dersom forslaget er gjort kjent
 

(Foto banner 1 : Jon Terje Hellgren Hansen)