Rettsmedisinske erklæringers form og innhold

Den rettsmedisinske kommisjon består av fire ulike rettsmedisinske grupper. Gruppene mottar sakkyndigerklæringer til kontroll fra ulike rettsmedisinske fagmiljøer, og det kan være gode faglige grunner for at erklæringene fra de ulike fagmiljøene får ulik utforming. Utgangspunktet for samtlige rettsmedisinske fag er imidlertid det samme, og derfor kunne de rettsmedisinske fagene i utformingen av erklæringene nærmet seg hverandre i større grad enn i dag.

document-3271743_960_720 psykiatri.jpg

Den rettsmedisinske kommisjon har nå utarbeidet dokumentet «Rettsmedisinske erklæringers form og innhold» som inneholder råd/retningslinjer for skriving av rettsmedisinske erklæringer. I dag er det ulik utforming på erklæringene fra de forskjellige fagmiljøene. Den rettsmedisinske kommisjon oppfordrer til en mer uniform utforming på erklæringene, noe dette dokumentet vil kunne bidra til. De forslag til erklæringsmaler som presenteres i dokumentet er relevant for de ulike rettsmedisinske disipliner.

Den rettsmedisinske kommisjon vil presisere at dette er utgangspunkter og ikke en uttømmende liste. Kommisjonen anbefaler likevel de sakkyndige å omtale disse punktene i sine erklæringer, og også følge oppsettets punktvise fremstilling.