Rettsodontologi

Når identiteten til en død person er ukjent eller usikker, utføres ofte en rettsodontologisk undersøkelse. Ved en slik undersøkelse foretar rettstannlegen en grundig undersøkelse, inkludert røntgen, av tennene til den avdøde. Funnene ved tannundersøkelsen sammenlignes så med tannopplysninger fra savnede personer. Tannlegejournal med beskrivelser av tannsettet og røntgenbilder innhentes av politiet når en person meldes savnet. Bilder og beskrivelser av fyllinger, rotfyllinger, kroner og proteser viser særtrekk som kan brukes til å fastslå identiteten til den avdøde. Slike oppgaver gjøres på vegne av Nasjonal identifiseringsgruppe ved Kripos. Rettodontologer deltar alltid i identifiseringsarbeidet etter store ulykker/katastrofer med mange omkomne.

Aldersvurdering kan gjøres på bakgrunn av tannutvikling hos barn eller aldersforandringer i tenner hos voksne. Dette kan være aktuelt når det er tvil om det er oppgitt riktig alder og det ikke kan fremskaffes dokumentasjon. Slik aldersvurdering kan blant annet være aktuelt i de tilfellene der det er usikkert om at en siktet person er over eller under kriminell lavalder.

pexels-photo-1170979.jpg

Rettodontologer kan i straffesaker

også bli anmodet om å vurdere spor etter tenner avsatt på hud eller fødevare. Bittmerket sammenlignes med den mistenktes tenner for å vurdere om det kan være den mistenkte som har avsatt bittmerket.