Sosial Pediatri

Sosialpediatri omhandler tilstander der sosiale relasjoner, livssituasjon eller levekår har stor betydning. Problemstillingene kan omfatte fysisk mishandling, akutte seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.

Dødsstedsundersøkelser ved uventet barnedød

Når barn under 4 år dør brått og uventet, av ukjent dødsårsak, skal helsetjenesten tilby barnets foresatte en dødsstedsundersøkelse. Hovedformålet med dødsstedsundersøkelsen er derfor å komme frem til en så sikker dødsårsak som mulig.

Identifiseringsarbeid

Kripos leder den nasjonale identifiseringsgruppen som har til oppgave å identifisere omkomne ved store ulykker og katastrofer.

Kriminalteknikk

Kriminalteknikk omhandler undersøkelse av åsted, spor og spormateriale, og har som hovedmål å klarlegge hendelsesforløpet for å undersøke det foreligger en straffbar handling eller ulykke. 

DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON (DRK)

DRK er et norsk statlig organ som har som hovedoppgave å kontrollere de rettsmedisinske sakkyndiges utførelse av sine verv i straffesaker.