Åpent møte om bruk av nye typer DNA-analyser i rettsgenetikken

DNA i politiarbeid. Nye metoder, nye problemstillinger

bioteknologi møte - KH.jpg

Bioteknologirådet arrangerte 1/11-2018 et åpent møte om bruk av nye typer DNA-analyser i rettsgenetikken. Tema for møtet var «Ny DNA-teknologi kan gi politiet flere muligheter i etterforskningen. Hva er ulempene? Hvordan bør teknologien brukes i Norge?

Det var stor interesse for møtet med over 220 påmeldte. Møtet ble arrangert i ærverdige lokaler i Universitets festsal. Kristin Halvorsen innledet møtet og snakket blant annet om bioteknologirådets engasjement rundt temaet nye DNA analyser i politiarbeid, og belyste muligheter og utfordringer.

Gjennom flere innledere ble ulike aspekter ved innføring av nye typer analyser belyst. Det var spesielt fokus på predikering av synlige trekk basert på DNA analyser, og nye typer slektskapssøk i politiets databaser og i åpne slektskapsdatabaser hvor folk frivillig sender inn DNA-prøve fra seg selv.

bioteknologi møte TB.jpg

Ved hjelp av ny teknologi, såkalt genomsekvensering, leter forskere etter genetiske markører som kan si noe blant annet om en persons sannsynlige alder, høyde, hår-, øyen- og hudfarge og etnisitet (genetisk opphav).

Paneldebatt med spørsmål fra salen ble ledet av Kristin Halvorsen. Det var enighet i panelet om at den teknologiske utviklingen i dette feltet går svært fort og at nye analyseteknologier kan være nyttig i politiarbeid, men juridiske og etiske problemstillinger bør utredes. Det er viktig at det kommer på plass et lovverk som regulerer bruken av denne typen analyser i Norge.

BIOTEKNOLOGIRÅDET - TK.jpg

Les mer om bakgrunn for møtet her

Bioteknologirådet sendte 01/11/2018 en uttalelse om bruken av de nye analysene til Justis- og beredskapsdepartementet. Rådet er i stor grad positiv til at nye teknologien tas i bruk i politietterforskningen.