Back to All Events

SEMINAR OM «RETTSMEDISINSK SAKKYNDIGHET»

  • Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus Oslo (map)

SEMINAR OM «RETTSMEDISINSK SAKKYNDIGHET»

Onsdag 20. mars 2019 – Festsalen, Velferdsbygget Gaustad sykehus, Oslo

Arrangører av seminaret: Norsk Rettsmedisinsk Forening og Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Helse Sør-Øst.

Inviterte deltagere: Utøvere og brukere av rettsmedisinsk sakkyndighet, herunder leger, psykologer, jurister, fagfolk i naturvitenskapelige disipliner, politi og andre.

PROGRAM

09.00 REGISTRERING OG KAFFE

10.00 Sakkyndighetens betydning for rettsstaten

Harald Strand, Førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet
Jubileumsforedrag i forbindelse med 25 år markering av stiftelse av Norsk Rettsmedisinsk forening

11.00 Hvordan kan tvil knyttet til den sakkyndiges vurderinger og konklusjoner formidles til retten uten å skape unødig usikkerhet?

Tor Langbach, tidligere direktør ved Domstoladministrasjonen
Jørn Sigurd Maurud, førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter
Ulf Stridbeck, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo
Kim Heger, dommer ved Oslo tingrett
Siv Hallgren, tidligere forsvars- og bistandsadvokat, nå leder av Gjenopptakelses-kommisjonenMarijana Lozic, forsvarsadvokat og fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting LagmannsrettMartine Aurdal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet

13.30 LUNSJ

14.15 Peter Gill, professor i rettsgenetikk ved Universitetet I Oslo: Reasons for miscarriages of justice
Gill var en av de første til å ta i bruk DNA profilering som bevis i straffesaker og har vært sakkyndig i en rekke profilerte saker i flere land, se nærmere beskrivelse på www.rettsmedisin.org.
Berit Schei, professor ved NTNU og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer: Usikkerhet i tolkning av underlivsfunn i seksuelle overgrepssaker

Lars Uhlin-Hansen, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Tromsø: Dødsårsaken antas å være ...Karl Heinrik Melle, leder av Den rettsmedisinske kommisjon, spesialist i psykiatri og overlege ved St. Olavs hospital: Kan det være fare for at usikkerhet og sakkyndig tvil underkommuniseres i retten?

16.00 Avsluttende paneldebatt ledet av Tor Langbach17.00 Avslutning av seminar

17.00 – 18.00 Generalforsamling i Norsk Rettsmedisinsk Forening

Seminaret er søkt godkjent av Den norske legeforening som 6 tellende kurstimer i valgfri del for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for spesialitetene Patologi, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Radiologi, Allmennmedisin, Samfunnsmedisin, Klinisk farmakologi, Medisinsk genetikk, Psykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri, Nevrologi og Barnesykdommer.
Seminaret er søkt godkjent av Norsk psykologforening tellende som fritt spesialkurs/vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen for psykologer. Felles søknad om godkjenning av etterutdanning for advokater vil bli sendt til Advokatforeningen i etterkant av avholdt kurs.

Påmelding: snarest mulig og senest innen 11.03.2019. Kursavgift på 750 kr (medlemmer NRF 600 kr) innbetales til kontonr: 1503.24.29057. – Meget viktig: merk betalingen med navn!