Nytt sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk i Helse Sør-Øst

tree-3097419_960_720.jpg

Torsdag 25. oktober ble første møte i det nyetablerte fagnettverket i regi av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS) avholdt i samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske miljøene i Helse Sør-Øst. Hovedmål for nettverket er å etablere tettere kontakt og samarbeid i sikkerhetspsykiatrien, fokusere på miljøterapi og inspirere til utvikling. Nettverket vil samles to ganger pr år. Høstmøtene vil foregå i Oslo og vår-møtene vil rullere på de enkelte sikkerhetsavdelingene.

Møtet ble innledet av leder for KPS Carl Fredrik Haaland, som ønsket velkommen til det nye nettverket og betydningen av det. Han poengterte at dette er et svært godt og viktig initiativ, som kan bidra til både faglig utvikling og tettere samarbeid mellom Kompetansesenteret Sør-Øst og sikkerhetsavdelingene. Leder for nettverket, Gunnar Eidhammer orienterte om organisering, forankring og målsetting med nettverket og Stål Bjørkly holdt hovedinnlegget. Han snakket om klinisk implementering av den kunnskapen man får på VIVO utdanningen, utfordringer og muligheter med særlig fokus på miljøterapeutiske forhold.

Alle sikkerhetsavdelingene som var representert holdt korte innlegg om egen drift med faglig/miljøterapeutisk fokus. Det var svært positive tilbakemeldinger fra deltagerne, og flere mente at det var behov for et slikt nettverk. Flere pekte på fordelen med å ha et felles møtepunkt to ganger pr år og ikke minst det å få lavere terskel for å kunne kontakte hverandre i hverdagen. Samtlige sikkerhetsavdelinger i HSØ deltok, unntatt Vestfold og Telemark, som ikke hadde anledning denne gangen.

Sikkerhetsavdelingene på Sørlandet, Østfold, Vestre Viken, A-hus, OUS - Gaustad, OUS - Dikemark (LS), OUS - Dikemark (RSA) og Innlandet. Det ble laget en kontaktliste, som KPS skal distribuere, slik at avdelingene kan kontakte hverandre og få tettere samarbeid, noe som også ble etterspurt. Neste samling skal gjennomføres på RSA våren 2019.