Nytt program for sammenligning av DNA-profiler i sakssammenheng

teknologi.jpg

På seksjonen for rettsgenetikk i straffesaker ved avdeling for rettsmedisinske fag (Oslo universitetssykehus) er en av hovedoppgavene å identifisere hvem det er DNA fra i prøvene fra spormateriale innhentet av politiet. Dette utføres ved sammenligning av en DNA-profil fra et spor med DNA-profilen til impliserte personer. DNA-profilen er resultatet av en analyse av utvalgte områder på DNA-molekylet (markører) som viser variasjon mellom ulike individer der informasjon fra ti markører ansees å være individspesifikk. Antall markører som benyttes for slik sammenligning er i dag 17 markører, men antallet vil øke til 27 i 2019 i hovedsak pga internasjonale databasesøk. En sak kan bestå av alt fra en til flere hundre prøver, og ofte vil det bli et stort antall sammenligninger per sak, noe som er veldig tidkrevende manuelt.

Nå har Øyvind Bleka, forsker på avdeling for rettsmedisinske fag, laget det åpent tilgjengelige programmet CaseSolver som skal bidra til å gjøre sammenligning av DNA mer effektivt i sakssammenheng. Programmet strukturerer DNA-profilene automatisk slik at brukeren får en oversikt over sammenfallende DNA-profiler mellom ulike spor og impliserte personer. I tillegg har programmet også flere avanserte funksjonaliteter som kan understøtte fortolkning av kompliserte DNA-resultater der sporet kan inneholde DNA fra flere personer. Denne delen bygger på en modell kalt EuroForMix, der mengdefordelingen mellom de ulike DNA-bidragene i en prøve også tas i betraktning. Til sammen er de ulike funksjonalitetene i programmet med på å øke kvalitetskontrollen rundt sammenligningene. Både CaseSolver og programmet EuroForMix ligger gratis tilgjengelig fra websiden www.euroformix.com.