Norges Høyesterett behandler viktig sak om sakkyndighet

lady-justice-2388500__340.jpg

Den 26.09.2019 behandlet Norges Høyesterett en sak som er av meget stor betydning for rettsmedisinsk sakkyndighet i Norge. En tiltalt i en sak om sovevoldtekt har fått medhold i anke til Høyesterett da det sakkyndige vitnet ikke sendte referat av sin muntlige forklaring til Den rettsmedisinske kommisjon, og at de sakkyndige vitnene forklarte seg på telefon. I beslutning for ankesak har Høyesterett også behandlet spørsmål om bruk av vitne kontra rettsoppnevnt sakkyndig.

Det er en meget viktige prinsipiell sak for sakkyndig praksis i Norge. Saken kan følges nærmere på Norges høyesterett, søk på sak 19-058563STR-HRET. Lenke til avgjørelsen i ankeutvalg finner du her:

Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) omhandler plikten til å sende inn erklæringer til Den rettsmedisinske kommisjon:

§ 147. Enhver som tjenestegjør som sakkyndig i rettsmedisinske spørsmål, skal straks sende den rettsmedisinske kommisjon avskrift av den skriftlige erklæring som han gir retten eller påtalemyndigheten. Dette gjelder ikke ved foreløpige erklæringer som nevnt i § 165 fjerde ledd.

Såfremt den sakkyndige under hovedforhandlingen gir uttalelser som avviker fra den skriftlige erklæring eller på vesentlige punkter utfyller den, skal han sende kommisjonen et referat av sin muntlige forklaring.

Kommisjonen skal gjennomgå de innkomne erklæringer og uttalelser. Finner den vesentlige mangler, skal den gjøre retten eller i tilfelle påtalemyndigheten oppmerksom på det.