Helle Nesvold mottok 18 juni 2019 kongens Fortjenestemedalje

HELLE.jpg

Forsker og foreleser Helle Nesvold, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE fikk 18. juni Kongens Fortjenstmedalje for sitt banebrytende og langvarige engasjement for å skape et helhetlig helsetilbud for overgrepsutsatte.

Helle Nesvold har vært ansatt ved NKLM siden 1.1.2011, der hun har hatt en deltidsstilling som forsker. Hun er knyttet til faggruppe for overgrepsmottak. Hennes forskning, medisinske og rettsmedisinske kompetanse og lange kliniske erfaring med overgrepsutsatte har vært av stor betydning for utvikling av faggruppen. Hun vært en sentral foreleser og kursutvikler innen fagfeltet. Hun har også bidratt i viktige utredninger innen fagområdet på nasjonalt plan og representert NKLM i en rekke sammenhenger i forhold til fagutvikling og sentrale myndigheter.

Helle Nesvold var sentral i etableringen av Overgrepsmottaket i Oslo for 30 år siden. Overgrepsmottaket har siden vært Nesvolds hovedarbeidsområde, der hun har et brennende engasjement og fortsatt er ansatt. Hun har klart å stå i et belastende fagfelt gjennom en lang karriere. Hun har vært en pådriver for utvikling av et godt og helhetlig tilbud til pasientene som ivaretar overgrepsutsattes behov for medisinsk behandling, psykososial oppfølging og rettsmedisinske tjenester. Hun setter alltid pasienten i sentrum, men klarer også å holde fokus på ivaretakelse av ansatte og kolleger som fagperson og mentor.

I sitt kliniske arbeid som overlege ved Overgrepsmottaket ble Nesvold etter hvert opptatt av å få mer systematisk kunnskap om pasientene som henvendte seg til mottakene. I 2010 avla Nesvold sin doktorgrad «Health services for sexually assaulted. Complainants’ and judicial use of a self-referral centre; case-flow from assault to legal outcome». Hun er en av få forskere som har satt fokus på å få systematisk kunnskap om pasienter ved overgrepsmottak. Tekst: Grethe Johnsen ved NKLM