Back to All Events

Kurs i strafferett og straffeprosess (B-kurs)


  • Den rettsmedisinske kommisjon Trondheim (map)

Den rettsmedisinske kommisjon arrangerer årlige kurs i strafferett og straffeprosess, kjent som B-kurs, for alle som påtar seg oppdrag som rettsmedisinske sakkyndige. Kurset søkes årlig godkjent som videre- og etterutdanningskurs hos Den norske legeforening samt som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening.

Nærmere om kurset

I NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker ble det foreslått et utdannelsesprogram for sakkyndige etter en ABC-modell, hvor ansvaret for B-delen ble lagt til Den rettsmedisinske kommisjon. For en nærmere beskrivlese av de enkelte delene, vises det til utredningens side 149 flg.

B-kursrekken går over seks dager fordelt på to perioder av tre dager hver.

Første periode, del I, avholdes som regel i november med forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) samt rettsmedisinske tema av særlig interesse for rettsmedisinske sakkyndige, herunder hvordan utføre sakkyndighetsoppdraget. På del Is siste kursdag utleveres en caseoppgave, hvoretter deltagerne skal utarbeide en erklæring som sendes kommisjonen for vurdering. Saken og erklæringen danner utgangspunkt for kursets del II.

Del II avholdes som regel i januar. Første kursdag er det forelesning om den sakkyndiges rolle i retten. Dag 2 og 3 deltar alle kursdeltagerne i et rollespill i rettssalen. Kursdeltagerne fremfører sin skriftlige erklæring utarbeidet på grunnlag av saken utlevert siste kursdag på del I muntlig for «retten», hvor «dommeren», «aktoratet» og «forsvarer» vil foreta en nærmere utspørring om den avgitte erklæringen.

Når er neste kurs?

Neste kurs arrangeres i Trondheim 18.-20. november 2019 og 22.-24. januar 2020.

Påmeldingen er ikke åpnet, ta kontakt med sekretariatet ved eventuelle spørsmål; drk@sivilrett.no.

Earlier Event: 1 November
Ulykker og ulykkesanalyse
Later Event: 28 November
Møte for norske rettspatologer